Tematy

  • Drukuj

Poprawa sytuacji energetycznej

Jako że Unia Europejska ma na celu istotny wzrost udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w Europie, rządy państw podejmują inicjatywy wykorzystania lokalnych OZE w sposób zrównoważony.

Szczególnie w krajach z mocnym sektorem rolniczym istnieje ogromny potencjał uprawy roślin energetycznych i wykorzystania rolniczych resztek pożniwnych. Wykorzystanie lokalnego potencjału biomasy zwiększy dochodowość sektora rolniczego, a w przyszłości należy uwzględnić masowe użycie odpadów organicznych do produkcji energii.

Ze swoim 64%udziałem, biomasa jest dziś głównym odnawialnym źródłem energii w Europie, jednak wprowadzenie lokalnych działań na rzecz bioenergii wymaga wysoko specjalistycznego doradztwa we wszystkich istotnych sektorach i dziedzinach.

Q-BICON wspiera konsolidację rynków zrównoważonej energii

Potencjał biomasy nadal nie jest dostatecznie wykorzystany  lub zaniedbuje się aspekty zrównoważenia. Ważnym powodem jest brak kwalifikacji i konkretnych szkoleń zawodowych, szczególnie  dla doradców i multyplikatorów.

Zatem doradcom rolniczym brakuje wiedzy na temat planowania, podczas gdy doradcom z dziedzin planowania brak wiedzy na temat produkcji biomasy w sposób zrównoważony. Na poziomie administracji, ale także organizacji przemysłu i planowania, usługi doradcze często są po prostu niewystarczające.

Według ustaleń projektu UE COACH BioEnergy, brak jest odpowiednich szkoleń wychodzących poza zakres ogólnej wiedzy na temat energii odnawialnych and ułatwiających zdobycie głębokiej i szczegółowej wiedzy w dziedzinie bioenergii.

Również takie istotne aspekty, jak ocena zrównoważenia lokalnych działań na rzecz bioenergii lub poprawa transferu wiedzy i umiejętności komunikacyjnych nie są obecnie w wystarczający sposób uwzględniane.

Q-BICON uzupełnia luki w szkoleniu

Q-BICON uzupełnia obecne luki w kwalifikacjach i opracowuje innowacyjne i odpowiadające potrzebom rynku podstawy kwalifikacyjne w celu szkolenia doradców ds. bioenergii.

  • Tworzenie nowego profilu zawodowego dla doradców bioenergii
  • opracowanie nowych treści uwzględniających zrównoważone wykorzystanie biomasy
  • integracja umiejętności doradczych
  • integracja innych miękkich umiejętności